Froza. adviesgroep

Vorig jaar oordeelde onzes hoogste rechter dat de box 3 heffing onrechtmatig is. De Nederlandse staat moet de gedupeerde belastingbetalers nu compenseren.  Helaas komt er geen integrale schadevergoeding voor iedereen. Het ziet er naar uit dat in ieder geval iedereen die bezwaar heeft ingediend tegen de heffing gecompenseerd zal worden.

Vooralsnog is er verder weinig duidelijkheid. De vragen die nu spelen zijn dan ook of de niet-bezwaarmakers gecompenseerd gaan worden, hoe deze compensatie er dan uit gaat zien en wat de toekomst van de box-3 heffing is.

Belastingheffing box 3

In Box 3 wordt het vermogen van een belastingplichtige met een waarde van meer dan € 50.650 (voor alleenstaanden) en € 101.300 (voor fiscale partners) belast. Bij de oude methode werd als grondslag een fictief rendement aangehouden waarbij ervan uitgegaan werd dat een deel van het vermogen gespaard werd, en het overige deel gebruikt werd voor beleggingen. Het fictieve rendement kon oplopen tot 5,53% van het vermogen. Dit  werd belast met 31% inkomstenbelasting, ongeacht of dit rendement ook daadwerkelijk behaald werd.

Al in 2019 oordeelde de Hoge Raad dat deze manier van belastingheffing onrechtvaardig is, omdat dit fictieve rendement doorgaans niet haalbaar is zonder hier hoge risico’s voor te nemen. Pas in de zaak van 24 December 2021 grijpt de hoogste rechter dan toch daadwerkelijk in en biedt rechtsherstel door aan te sluiten bij het werkelijk gerealiseerde rendement. Later werd beslist dat er ook rechtsherstel moet komen voor de andere box 3 gedupeerden.

Wie worden er gecompenseerd?

De Hoge Raad heeft beslist dat de ongeveer 60.000 rechtsgeldige bezwaarmakers, verplicht gecompenseerd moesten worden. Daarnaast moet ook verplicht rechtsherstel geboden worden aan de niet-bezwaarmakers waarvan de aanslag op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vast stond. Ook geldt dat dit rechtsherstel toegepast moet worden bij alle aanslagen opgelegd na de datum van de uitspraak.

De gedupeerden hoeven hiervoor geen actie te ondernemen, de Belastingdienst moet de compensatie uit zichzelf verzorgen. Er is inmiddels gekozen voor een methode waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke vermogensbestanddelen van de belastingplichtige. Dit wordt ook wel ‘de spaarvariant’ genoemd.

Tot slot is beslist dat het juridisch gezien niet verplicht is om de niet-bezwaarmakers te compenseren. De groep Nederlanders die niet (op tijd) bezwaar gemaakt heeft en waarvan de aanslagen onherroepelijk vast stonden, hoeven niet verplicht gecompenseerd te worden. Toch gaf staatssecretaris van Rij aan dat overwogen wordt ook aan deze groep gedupeerden rechtsherstel te bieden. Hij gaf aan dat dit nog afhankelijk is van uitvoerbaarheid en de budgettaire gevolgen.

Rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers

Het is nog even afwachten voor de niet-bezwaarmakers of zij gecompenseerd zullen worden. Wel zijn er inmiddels verschillende opties onderzocht. De staatssecretaris benoemt de volgende scenario’s in zijn brief naar de Tweede Kamer:

Scenario 1: geen rechtsherstel

Scenario 2: volledig rechtsherstel

Scenario 3: gedeeltelijk rechtsherstel

Voor het gedeeltelijk rechtsherstel zijn er verschillende mogelijkheden:

  • een compensatie gebaseerd op ‘de spaarvariant’ maar dan met een maximum bedrag;
  • compensatie gebaseerd op ‘de spaarvariant’ maar dan tot een maximum vermogen;
  • het verhogen van het heffingsvrije vermogen;
  • een compensatie van een vast of een variabel bedrag.

De toekomst van Box 3

Voor de jaren 2017 tot en met 2022 wordt automatisch rechtsherstel toegepast bij gedupeerden die daar recht op hebben. Het kabinet buigt zich nog over de vraag of de niet-bezwaarmakers al dan niet gecompenseerd gaan worden en hoe deze eventuele compensatie er uit gaat zien.

Voor de jaren 2023 en 2024 zal een spoedwet oplossing gaan bieden die gebaseerd zal zijn op ‘de spaarvariant’ die gebruikt is voor het rechtsherstel van de bezwaarmakers en de aanslagen die nog niet vast stonden. Het vooruitzicht is dat er vanaf 2025 een nieuw systeem van box 3 heffing wordt toegepast.

Volgende maand, met Prinsjesdag, horen we hier meer over. Wordt vervolgd!

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Voorjaarsnota 2022 Veel MKB-ers zuchten onder schuldenlast: saneer op tijd!

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Compensatie van box 3-gedupeerden en de toekomst van box 3-heffing Voorjaarsnota 2022

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Compensatie van box 3-gedupeerden en de toekomst van box 3-heffing

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant:

Eigendomsvoorbehoud, zo gek nog niet! Veel MKB-ers zuchten onder schuldenlast: saneer op tijd!